Τέσσερις νέες ασκήσεις καθημερινά με κώδικα που παρέχουν ελεύθερα

α) το chessgames.com/
β) το chess-DB.com
γ) το lichess.org
δ) το pogonina.com