Τρεις νέες ασκήσεις καθημερινά με κώδικα που παρέχουν ελεύθερα
α) το chess-DB.com
β) το chessgames.com/
γ) το lichess.org


`